Wysokość wypłat stypendiów stażowych

TREŚĆ ODPOWIEDZI ZUS [pdf]

W związku z powyższym, Kierownik projektu otrzymał następujące wyjaśnienie z Działu Spraw Osobowych UJ:

Zgodnie z interpretacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od umów stażowych należy odprowadzać składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Składki w całości finansuje płatnik składek (Uniwersytet Jagielloński). W przypadku osób posiadających własny tytuł do ubezpieczeń (np. umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej) składki nie są odprowadzane. Ponadto status studenta nie zwalnia z opłacania składek, jak ma to miejsce w przypadku umów zlecenia.

Wymiar składek, a co za tym idzie, kwota wypłacana stażyście jest obliczana dla każdego wniosku o wypłatę stypendium indywidualnie przez Dział Spraw Osobowych UJ. Szczegółowe wyjaśniena dotyczące sposobu naliczenia można uzyskać również w Dziale Spraw Osobowych UJ.